Mandarin(P):
Mandarin(Z): ㄑㄧ
Korean(Eum): 기 [gi]
Korean(H/E): 춤출 기
Japanese(On): き [ki]
Cantonese: hei1
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.12]
Total strokes: 14
Radical: ()
------------------------------------------------------------
Unicode: U+50DB
Big Five: E0F5
KSC 5657-1991: 5968
Cangjie: OTCO
Four-corner Code: 2728.2
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10217.060
Kang Xi: 0116.260
CiHai: 127.201
Morohashi: 01101
Dae Jaweon: 0248.040

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — 拼音: qi 解释: 摇曳倾斜的样子。 说文解字: “僛, 醉舞貌。 ”诗经·小雅·宾之初筵: “乱我笾豆, 屡舞僛僛。 ”宋·赵彦端·诉衷情·洗妆僛舞傍清尊词: “洗妆僛舞傍清尊, 霏雨澹黄昏。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:qi 搖曳傾斜的樣子。 說文解字: “僛, 醉舞貌。” 詩經·小雅·賓之初筵: “亂我籩豆, 屢舞僛僛。” 宋·趙彥端·訴衷情·洗妝僛舞傍清尊詞: “洗妝僛舞傍清尊, 霏雨澹黃昏。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — qī ㄑ〡 〔《廣韻》去其切, 平之, 溪。 〕 1.搖曳傾側貌。 參見“ ”。 2.醜陋。 參見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — qī (1) ㄑㄧˉ (2) 〔~~〕a.摇晃着身子; b.不整齐, 如 城云如雪柳~~。 (3) 郑码: NERO, U: 50DB, GBK: 835B (4) 笔画数: 14, 部首: 亻, 笔顺编号: 32122111343534 …   International standard chinese characters dictionary

 • 僛醜 — (僛醜, 僛丑) 醜陋。 北周 庾信 《竹杖賦》: “是以憂幹扶疏, 悲條鬱結, 宿昔僛醜, 俄然耆耋。” 清 昭槤 《嘯亭雜錄‧書劍俠事》: “所招徠者, 皆峨冠奇服, 相貌僛醜之輩。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 僛丑 — (僛醜, 僛丑) 醜陋。 北周 庾信 《竹杖賦》: “是以憂幹扶疏, 悲條鬱結, 宿昔僛醜, 俄然耆耋。” 清 昭槤 《嘯亭雜錄‧書劍俠事》: “所招徠者, 皆峨冠奇服, 相貌僛醜之輩。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 僛僛 — 醉舞欹斜貌。 《詩‧小雅‧賓之初筵》: “賓既醉止, 載號載呶。 亂我籩豆, 屢舞僛僛。” 毛 傳: “僛僛, 舞不能自正也。”後用以形容輕盈搖曳狀。 宋 王安石 《春雨》詩之一: “城雲如夢柳僛僛, 野水橫來強滿地。” 宋 姜夔 《鷓鴣天‧十六夜出》詞: “輦路珠簾兩行垂, 千枝銀燭舞僛僛。” 康有為 《上元夕觀燈》詩: “漫漫紫露移舞隊, 僛僛紅燭擁飛仙。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 僛僛 — 拼音: qi qi 解释: 形容人姿势倾斜不能自正。 诗经·小雅·宾之初筵: “乱我笾豆, 屡舞僛僛。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • 僛僛 — 拼音:qi qi 形容人姿勢傾斜不能自正。 詩經·小雅·賓之初筵: “亂我籩豆, 屢舞僛僛。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 僛舞 — 醉舞。 宋 趙彥端 《訴衷情‧雨中會飲賞梅》詞: “洗妝僛舞傍清尊, 霏雨澹黃昏。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 勸酒胡 — (勸酒胡, 劝酒胡) 古時宴會中用以勸酒的小木偶。 亦稱酒胡、酒胡子。 宋 張邦基 《墨莊漫錄》卷八: “飲席刻木為人, 而銳其下, 置之盤中, 左右欹側, 僛僛然如舞狀。 久之, 力盡乃倒。 視其傳籌所至, 酬之以盃, 謂之勸酒胡。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.